Persondatapolitik


Gældende fra 1. juni 2022

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan We Work Talents som dataansvarlig indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, vores kerneydelser og i forbindelse med rekrutteringer.

We Work Talents har udarbejdet denne politik, for at sikre at vi fuldt ud lever op til vores forpligtelser angående behandling af personoplysninger i forhold til gældende dansk ret og EU-lovgivning på området GDPR. Formålet med We Work Talents Persondatapolitik er, at give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af GDPR.

Behandling af personoplysninger
De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af dine dokumenter som fx dit CV eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af din rekrutteringsproces. Formålet vil altid være at evaluere dine kvalifikationer for ansættelse hos den rekrutterende virksomhed. De personoplysninger, vi behandler, vil typisk omhandle navn, kontaktoplysninger, erhvervs- og uddannelses forhold, lønforhold, personlighedstest, certifikater, eksamenspapirer, straffeattest, referencer samt noter fra interviews med We Work Talents. 

Et foto betragtes som en personfølsom oplysning, hvis billedet er genkendeligt. Personoplysningerne indsamles og opbevares, og dine personoplysninger behandles fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning GDPR.

Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger. Følsomme oplysninger er oplysninger om:

 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Kun de oplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger. We Work Talents  vil ikke spørge indtil ovennævnte oplysninger og gemmer ikke disse oplysninger.

Formål med indsamlingen
Virksomhedens indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger er begrænset til situationer med et specifikt formål. Disse kan være, men er ikke begrænset til; en rekrutteringsproces, behandling af din jobansøgning, eller til oprettelse og vedligeholdelse af et online kartotek over relevante kandidater til stillinger hos virksomhedens rekrutteringskunder, dette er en forudsætningen for at være en ansvarlig forretningspartner, eller på anden vis at kunne gennemføre og levere en kerneydelse, i dette tilfælde We Work Talents som er en rekrutteringsvirksomhed.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
We Work Talents kan videregive dine personoplysninger til vores kunder, som vi hjælper med at rekruttere. Dette vil dog ikke ske uden dit samtykke. Det sker kun når We Work Talents vurderer, at du er en relevant kandidat til den søgte stilling. Overdragelse af dine personoplysninger til eventuelle databehandlere i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. We Work Talents kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig teknisk og organisatorisk behandlingssikkerhed. Vi anvender fx databehandlere til IT-service, HR systemer og personligheds- og talenttests. I rekrutteringsprocessen gennemfører We Work Talents samtaler, hvor vi indsamler de oplysninger, som bliver fremsendt til os. Det er kun de oplysninger, der er nødvendige og relevante, som vi behandler og benytter ved vurderingen af, om du er en mulig kandidat til at komme videre i processen og eventuelt møde vores kunde ved en præsentation. 

Selvom alle vores rekrutteringsteknikker på nuværende tidspunkt involverer menneskelig beslutningstagen under processen, anvender vi profilering, som fx. personlighedstest eller IQ test og talenttest, som en del af vores rekrutteringsproces.

Indhentning af oplysninger og referencer
We Work Talents vil altid bestræbe sig på, at finde de bedst egnede kandidater, derfor underbygger vi også vores rekrutteringsproces med indhentning af referencer. Såfremt du giver samtykke hertil vil vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter som led i et rekrutteringsforløb. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke. Herudover søger vi ofte yderligere oplysninger om kandidaten, som vi ser er bedst kvalificeret. I den forbindelse søger vi ofte i relevant omfang tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale medier, LinkedIn, Instagram og andre branchespecifikke medier. Vi beder dig endvidere om at sende oplysninger i form af eksamensbeviser og straffeattest. Straffeattesten kan du selv bestille med dit NemID her

Juridisk grundlag for behandlingen af persondata
We Work Talents kan behandle dine personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

 • Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er grundlaget for at behandle de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (a);
 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller for udførelsen af en kontrakt, du har med Virksomheden, jævnfør GDPR, artikel. 6, stk.1 (b);
 • Behandlingen er nødvendig for Virksomhedens overholdelse af gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (c); og /eller for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i lovgivning eller overenskomst, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 1.
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge Virksomhedens legitime interesser, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1 (f, henholdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk. 2). De interesser, som Virksomheden for eksempel kan forfølge, omfatter interesser i relation til at kunne servicere vores kunder, varetage en opgave eller rekrutteringsproces, og behandle din jobansøgning.

Hvis Virksomheden behandler følsomme personoplysninger (såkaldte “særlige kategorier af personoplysninger”) om dig, vil behandlingen kun ske, hvis dette er tilladt efter GDPR, artikel 9, herunder i følgende tilfælde:

 • Efter indhentning af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med GDPR, artikel 9, stk. 2 (a);
 • Hvis behandlingen foretages for at overholde vores arbejds-, sundheds- eller socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2 (b);
 • Hvis behandlingen er nødvendig for at fastslå et retskrav efter gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2 (f); eller
 • Hvis du på eget initiativ har videregivet oplysningerne til Virksomheden, jf. GDPR, artikel 9, stk. 2 (e).

Hvis We Work Talents sender direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, beder vi altid om dit samtykke hertil forinden i overensstemmelse med markedsføringslovens bestemmelser herom.

Hvor We Work Talents behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at tage kontakt til os ved at bruge kontaktoplysningerne anført nederst i denne politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter We Work Talents de personoplysninger vi har behandlet på baggrund af dit samtykke - medmindre de fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse.

Videregivelse af dine personoplysninger
We Work Talents kan videregive eller gøre dine personoplysninger tilgængelige for følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder
 • Leverandører, kunder, der ønsker at rekruttere, forretningspartnere eller andre samarbejdspartnere, herunder samarbejdspartnere i forbindelse med et rekrutteringsforløb - dette kan fx være udbydere af personlighedstests eller anden form for analyse og testværktøj.

De eksterne virksomheder vil ikke modtage eller behandle dine personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf.

Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandler for os, sker deres behandling af dine personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil.

Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som du af de eksterne virksomheder vil blive gjort opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

Hvis du har spørgsmål til We Work Talents brug af databehandler, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du rette henvendelse til os. Se om kontakt nederst i denne Politik.

Videregivelse af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EEØ)
We Work Talents videresender som altovervejende hovedregel ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EEØ. Såfremt dette måtte blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivningen, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførelse af dokumenter.

Opbevaring af dine personoplysninger
We Work Talents opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger. Der kan dog gælde særlige regler, og inden for visse områder er der mulighed for, at dine personoplysninger opbevares i længere tid.

Hvis du ikke får ansættelse ved en rekruttering til en af We Work Talents kunder, er udgangspunktet, at dine personoplysninger automatisk slettes efter senest 6 måneder, medmindre du selv har givet samtykke til længere opbevaring.

Ved rekrutteringer har du mulighed for at give samtykke til, at We Work Talents må opbevare dit CV, din ansøgning og andre relevante dokumenter i vores database i op til 5 år samt registrere oplysninger indeholdt heri med henblik på at kunne rette henvendelse til dig igen, hvis en lignende relevant stilling bliver ledig i perioden, eller en eksisterende ansøger springer fra.

Vi gemmer ikke oplysninger om ansættelse hos vores rekrutteringskunde.

Nogle af dine personoplysninger skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne personoplysninger opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som fx er 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale.

I markedsføringsmæssig henseende gemmer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig. Du kan framelde dig når som helst.

Dine rettigheder
We Work Talents har altid fokus på at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som et datasubjekt.

Du har som datasubjekt visse rettigheder, som beskrives nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser, for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav. Såfremt du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder som datasubjekt, så kontakt venligst We Work Talents på tlf. +45 2395 2526 / e-mail: infor@WeWorkTalents.dk

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som We Work Talents opbevarer om dig. We Work Talents forpligtet sig hermed til at stille en række oplysninger til rådighed for dig, fx:

 • Formålet med behandlingen,
 • De omhandlede kategorier af personoplysninger,
 • Modtagerne eller kategorierne af modtagere, herunder modtagere i tredjelande,
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af opbevaringsperioden,
 • Retten til at klage til Datatilsynet,
 • Alle tilgængelige oplysninger om kilden til personoplysningerne, når de ikke er indsamlet fra dig som datasubjekt.

We Work Talents skal stille et eksemplar til rådighed af de personoplysninger, der behandles, uden omkostninger og i elektronisk form, hvis forespørgslen er blevet fremsendt i en almindeligt anvendt elektronisk form. Vi vil bestræbe os på at gøre dette hurtigst muligt og i alle tilfælde besvare din anmodning inden 10 dage.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, der er indsamlet om dig. Hvor behandlingen er baseret på et samtykke eller en kontrakt, og når behandlingen udføres i et automatisk genereret format, har du ret til at videresende disse personoplysninger til tredjepart uden nogen hindring fra We Work Talents.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget unøjagtige personoplysninger om dig, herunder at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning
Under visse betingelser har du ret til at få dine oplysninger slettet, hvilket indebærer, at We Work Talents på din opfordring / forespørgsel skal slette de personoplysninger, der opbevares om dig. Bemærk venligst, at retten til sletning ikke er absolut, hvorfor en af følgende betingelser skal foreligge:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet,
 • Du trækker dit samtykke tilbage, og der findes ikke noget andet juridisk grundlag for at behandle dine personoplysninger (såsom We Work Talents overvejende interesser),
 • Du gør indsigelse mod behandlingen, og der findes ingen altovervejende grunde til at behandle dine personoplysninger,
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller
 • Personoplysningerne skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse under EU-lovning eller dansk lovgivning.

Ret til begrænsning

Hvis et af følgende forhold er gældende, har du ret til at begrænse We Work Talents behandling af dine personoplysninger:

 • Personoplysningernes nøjagtighed anfægtes af dig – dog kun i en periode, der gør det muligt for We Work Talents  at berigtige nøjagtigheden af sådanne oplysninger,
 • Behandlingen er ulovlig, og du beder om at få begrænset brugen af personoplysninger i stedet for at få dem slettet,
 • We Work Talents har ikke længere behov for at behandle personoplysningerne, men du har brug for personoplysningerne for at gøre et retskrav gældende, udøve eller forsvare et retskrav, fx som dokumentation eller bevis,
 • Af årsager, der er forbundet med din særlige situation, har du gjort indsigelse mod behandlingen og afventer bekræftelse af, om We Work Talents juridiske grunde tilsidesætter datasubjektets grunde.

Indsigelsesret
Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod We Work Talents behandling af dine personoplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykke
I tilfælde hvor behandlingen af dine personoplysninger er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til info@weworktalents.dk. Dette vil ikke påvirker We Work Talents behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Uklarheder eller klage
Hvis du ønsker at fremsætte en klage over We Work Talents  behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på  tlf. +45 2395 2526 / e-mail: infor@WeWorkTalents.dk 

Du kan også klage til Datatilsynet.

 Ændringer
Politikken opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i lovgivning. We Work Talents forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne Politik. I tilfælde af væsentlige ændringer oplyses dette i form af en synlig meddelelse på WeWorkTalents.dk.

We Work Talents | Slotsdalen 143 | 2970 Hørsholm. | Tlf. +43 2395 2526 | CVR-nr. 265843324 | info@weworktalents.dk


Vidste du..

At 53% at den danske arbejdsstyrke er flytbar ved gentagende eksponering af det helt rigtig job!

Fra marts til april faldt ledigheden med 900 til 70.000 personer. Ledigheden er dermed nede på 2,4 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er den laveste ledighedsprocent siden juni 2008, hvor andelen af ledige i arbejdsstyrken ramte samme niveau.

Det seneste fald i ledigheden skyldes 1.300 færre ikke-aktiverede ledige, mens antallet af aktiverede ledige er steget med 500 fra marts til april. Ledighedsprocenten på specialister er 0%.


Clara Britt Vangsgaard
CEO & Headhunter